Gizlilik Politikası

Fatek olarak önceliğimiz kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamaktır. Veri koruma ve veri güvenliğine ilişkin yasalara uygun iş yapma anlayışımız açısından bilgilerinizin güvenliği bizim için öncelik taşımaktadır.Veri Gizliliğini Korumaya İlişkin Taahhüt

Kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini korumak bizim için önemlidir; bu nedenle işimizi veri gizliliğini koruma ve veri güvenliğine uygulanabilen kanunlara uygun olarak yapıyoruz. Aşağıda özetlenen politikanın, Fatek'in hangi verileri toplayabileceğini, Fatek'in bu verileri nasıl kullandığını ve koruduğunu ve kimlerle paylaşabileceğini anlamanıza yardımcı olacağını düşünüyoruz.Fonksiyonel Akıllı Teknolojiler ve Endüstriyel Kontrol A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri ve Aydınlatma Metni

Fonksiyonel Akıllı Teknolojiler ve Endüstriyel Kontrol A.Ş. ("Fatek") olarak kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini korumak bizim için önemlidir; bu nedenle işimizi veri gizliliğini koruma ve veri güvenliğine uygulanabilen kanunlara uygun olarak yapıyoruz. Aşağıda özetlenen politikanın, Fatek'in hangi verileri toplayabileceğini, Fatek'in bu verileri nasıl kullandığını ve koruduğunu ve kimlerle paylaşabileceği konusunda size rehberlik edeceğini düşünüyoruz. Fatek ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda tanımlı şekli ile "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde yasalara uygun olan sınırlar dâhilinde işlemekteyiz.


Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları ve Aktarımı

Gönüllü olarak bize vermeyi tercih etmediğiniz sürece (örn. kayıt, anket vs. yoluyla) web sitelerimiz ve/veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla sizin rızanız olmadan kişisel verilerinizin korunması için uygulanabilen kanun ve düzenlemelerce müsaade edilenler dışında, Fatek sizin hakkınızda herhangi bir kişisel veri (örn. adınız, adresiniz, telefon numaranız veya e-posta adresiniz) toplamaz.

Kişisel verileriniz Fatek'in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız sürece örneğin internet sayfamızı veya çağrı merkezlerimizi şirket veya hizmetlerini kullanmak amacıyla kullandığınızda, Fatek'i ziyaret ettiğinizde, Fatek'in organize ettiği seminer eğitim veya organizasyonlara katıldığınızda oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, Fatek'in sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde bu ilkelere uygun olarak işlenecektir ve aynı kanunun 8. ve 9. maddelerindeki ilkelere uygun şekilde aktarılabilecektir.

Fatek tarafından sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte kişisel verileriniz; Fatek birimleri ve ofisleri, mobil uygulamalar, sosyal medya mecraları, internet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Kişisel verilerinizi bize verdiğiniz zaman, bu verileri genelde; ticari faaliyetleri arttırmak, sorularınızı yanıtlamak, siparişinizi işleme almak veya belirli bilgilere veya tekliflere erişiminizi sağlamak amacıyla kullanırız. Ayrıca, sizlerle olan ilişkimizi desteklemek için: iş gereksinimlerinizi daha iyi anlamak, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek için kişisel verilerinizi saklayabilir ve işleyebilir, iş ortaklarımız ile paylaşabiliriz; veya biz (ya da bizim adımıza üçüncü bir taraf), müşterilerimizin gereksinimlerini daha iyi anlamak amacıyla İnternet anketleri yapmak veya iş gereksinimlerinize destek olarak bir Fatek teklifi hakkında sizinle iletişim kurmak için kişisel verilerinizi kullanabiliriz.

Bu amaca uygun olarak Fatek tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gereken çalışmaların iş ünitelerimizce yapılması söz konusu olacaktır. Örneğin Fatek ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin ticari ve hukuki güvenliğinin sağlanması için etkinlik yönetimi, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyumluluk, Fatek'e ait konumların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak gibi amaçlarla veriler işlenebilecektir, veriler şartlara uygun olarak kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere belirlenen çerçevede aktarılabilecektir.Amaç Sınırlandırılması

Fatek, tarafınızca tedarik edilen kişisel verileri çevrimiçi ortamda sadece size açıklanan amaçlar için toplayacak, kullanacak veya açıklayacaktır, ancak bu açıklamanın:

 • Kişisel verilerin toplandığı esas amaca doğrudan ilişkin olan bir ek amaç için kişisel verilerin kullanılması şeklinde olması,
 • Sizinle bir sözleşme yapılması, müzakere edilmesi ve uygulanması açısından gerekli olması,
 • Kanunlarca veya yetkili hükümet veya adli mercilerce gerekli görülmesi,
 • Hukuki bir iddia veya savunma yapmak ya da sunmak için gerekli olması,
 • Fatek bilgi teknolojisi sistemlerine kasıtlı saldırılar gibi, dolandırıcılık ya da diğer yasa dışı faaliyetleri önlemek için gerekli olması gerekir.Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin istemlerinizi, Bilgilendirme Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda, Fatek istemin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Fatek tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınması söz konusu olacaktır. Bu çerçevede kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak ile ilgili isteminizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Fatek'e iletebilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, henüz herhangi bir yöntem belirlememiştir, bu nedenle başvurunuzu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, yazılı olarak Fatek'e iletmeniz gerekmektedir.

Hal böyleyken, Fatek'e Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi çerçevesinde yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu iletebileceğiniz yollar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda kısaca belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Link ten ulaşacağınız formu doldurarak, formun imzalı bir kopyasını Yakacık Cad. No:111, PK 34870 Kartal/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kişisel verilerin Korunması Kanunu'nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu fatekas@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.Kullanım Amacı

Kişisel verilerinizi bize verdiğiniz zaman bu verileri genelde sorularınızı yanıtlamak, siparişinizi işleme almak veya belirli bilgilere veya tekliflere erişiminizi sağlamak amacıyla kullanırız. Ayrıca, sizinle olan müşteri ilişkimizi desteklemek için:

 • İş gereksinimlerinizi daha iyi anlamak, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek için kişisel verileri saklayabilir ve işleyebilir, dünya çapındaki iş ortaklarımız ile paylaşabiliriz; veya
 • Biz (ya da bizim adımıza üçüncü bir taraf), müşterilerimizin gereksinimlerini daha iyi anlamak amacıyla İnternet anketleri yapmak veya iş gereksinimlerinize destek olarak bir Fatek teklifi hakkında sizinle iletişim kurmak için kişisel verilerinizi kullanabiliriz.Amaç Sınırlandırılması

Fatek, tarafınızca tedarik edilen kişisel verileri çevrimiçi ortamda sadece size açıklanan amaçlar için toplayacak, kullanacak veya açıklayacaktır, ancak bu açıklamanın:

 • Kişisel verilerin toplandığı esas amaca doğrudan ilişkin olan bir ek amaç için kişisel verilerin kullanılması şeklinde olması,
 • Sizinle bir sözleşme yapılması, müzakere edilmesi ve uygulanması açısından gerekli olması,
 • Kanunlarca veya yetkili hükümet veya adli mercilerce gerekli görülmesi,
 • Hukuki bir iddia veya savunma yapmak ya da sunmak için gerekli olması,
 • Fatek bilgi teknolojisi sistemlerine kasıtlı saldırılar gibi, dolandırıcılık ya da diğer yasa dışı faaliyetleri önlemek için gerekli olması gerekir.İletişim veya Bilgilerin Kullanımı

Web sitemize erişmek için telekomünikasyon hizmetlerini kullanımınızla ilgili olarak, iletişim verileriniz (örn. İnternet protokol adresi) veya verilerin kullanımı (örneğin, her erişim başlangıcı, bitimi ve kapsamı ile eriştiğiniz telekomünikasyon hizmetleri hakkında bilgiler) teknik olarak üretilir ve makul olarak kişisel verilerinizle ilişkilendirilebilir. Zorlayıcı bir gereklilik olduğunda, iletişim bilgilerinizin veya kullanım verilerinin toplanması, işlenmesi ve kullanımı ortaya çıkacaktır ve uygulanabilir veri gizliliği koruması yasal çerçevesine göre işlem yapılacaktır.Otomatik Olarak Toplanan Kişisel Olmayan Veriler

Web sitelerimize eriştiğiniz zaman, kişisel olmayan verileri (örneğin, kullanılan İnternet tarayıcısı ve işletim sisteminin türü, geldiğiniz Web sitesinin alan adı, ziyaret sayısı, sitede harcanan ortalama süre, görüntülenen sayfalar) otomatik olarak toplayabiliriz (yani kayıt ile değil). Web sitelerimizin çekiciliğini izlemek ve performansını ya da içeriğini geliştirmek amacıyla bu verileri kullanabilir ve dünya çapındaki iş ortaklarımız ile paylaşabiliriz."Tanımlama Bilgileri" - Bilgisayarınızda Otomatik Olarak Saklanan Bilgiler

Web sitelerimizden birini görüntülediğinizde bir sonraki ziyaretinizde bilgisayarınızı otomatik olarak tanımak için bir "tanımlama bilgisi" şeklindeki bazı verileri bilgisayarınıza depolayabiliriz. Tanımlama bilgileri birçok şekilde bize yardımcı olabilir, örneğin her seferinde yeniden giriş yaparken şifrenizi saklamak veya ilgi alanlarınıza daha iyi uyacak bir Web sitesini isteğe göre uyarlamamıza yardımcı olacaktır. Eğer tanımlama bilgilerini almak istemiyorsanız, lütfen, bilgisayarınızın sabit diskinden tüm tanımlama bilgilerini silmek, tüm tanımlama bilgilerini bloke etmek ya da bir tanımlama bilgisi kaydedilmeden önce uyarı alacak şekilde İnternet tarayıcınızı yapılandırınız.Çocuklar

Fatek, yürürlükteki kanunlar gerektirdiği takdirde, önceden ebeveynlerinden izin almaları konusunda ısrar etmeden çocuklardan kişisel bilgileri kasıtlı olarak toplamaz. Bir çocukla ilgili kişisel verileri, kanunlar izin verdiği müddetçe, yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ebeveyn iznini talep etmek ya da bir çocuğu korumak için kullanacak ya da açıklayacağız. "çocuk" veya "çocuklar" tanımı ulusal ve bölgesel kültürel adetlerin yanı sıra, yürürlükteki yasalara göre dikkate alınmalıdır.Güvenlik

Fatek, kazara veya yasa dışı imha, kayıp veya değişiklik ve yetkisiz açıklama ya da erişime karşı kişisel verilerinizi korumak için, teknik ve örgütsel güvenlik önlemleri kullanmaktadır.Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Fatek web siteleri diğer web sitelerine bağlantılar içerebilirler. Fatek diğer web sitelerinin içeriklerinden veya gizlilik uygulamalarından sorumlu değildir.Sorular ve Yorumlar

Fatek kişisel verilerinizi gözden geçirmek ve her tür yanlışlığı düzeltmek, değiştirmek veya silmek için iletilen makul taleplere cevap verecektir. Fatek Veri Gizliliğini Koruma Politikası hakkında herhangi bir sorunuz veya görüşünüz varsa (örneğin kişisel bilgilerinizi gözden geçirmek ve güncellemek için) lütfen "İletişim" bağlantısına tıklayın ve bize soru ve görüşlerinizi gönderin. İnternet geliştikçe Veri Gizliliği Koruma Politikamız da gelişecektir. Değişiklikleri bu sayfada Gizlilik Politikası adı altında yayınlayacağız. Bilgilerinizi güncel tutmak için bu sayfayı düzenli olarak kontrol ediniz.

Ürünlere
Git